Co do zasady wydawać by się mogło, że każdy budynek musi posiadać stosowne pozwolenie na budowę. Jednak ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które wymagają jedynie zgłoszenia do Urzędu na 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Jeśli urząd nie wniesie żadnych zastrzeżeń w tym czasie, rozpoczęcie budowy uważa się za zaakceptowane.

Pozwolenie na budowę

Pozwoleniem na budowę nazywa się dokument urzędowy, który wydawany jest przez Starostwo w drodze decyzji Administracyjnej. Wszystkie warunki pozwolenia normuje prawo budowlane. Starając się o wydanie takie pozwolenia musimy przede wszystkim dołączyć projekty budowy, warunki zabudowy, opinie, zgody pozwolenia, a także potwierdzenie statusu prawnego działki czy zaświadczenie o przynależności projektantów. Ustawodawca określił jednak takie przypadki, w których pozwolenie na budowę nie jest wcale wymagane.

Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Kiedy nie trzeba pozwolenia na budowę?

Ustawodawca określił jasno jakie budynki nie wymagają pozwolenia na budowę. Cały katalog oczywiście znajdziemy w ustawie. Między innymi pozwolenia na budowę nie wymagają: budynki gospodarcze, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze lub wiaty, których powierzchnia nie przekracza 25 m2. Pozwolenia na budowę nie wymagają również przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Od strony formalnej samo zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych jest znacznie prostsze niż ubieganie się o pozwolenie na budowę. Przed rozpoczęciem budowy należy złożyć stosowny wniosek w Starostwie, który poinformuje o naszej budowie. W tym dokumencie przede wszystkim musimy określić rodzaj budowy i sposób jej wykonywania, potwierdzić status prawny działki i budynku, ewentualnie dołączyć odpowiednie szkice i rysunki.

Jeśli w terminie do 30 dni od złożenia wniosku Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze wydanej decyzji administracyjnej, uważa się, że urząd pozwala nam na wykonanie takiego budownictwa. Samo zgłoszenie nie wymaga bowiem wydawania przez Starostwo decyzji określającej zgodę na budowę.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *