Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego pełnią dwie funkcje – prewencyjną, która wskazuje użytkownikom obiektu urządzenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, jak również sposób postępowania w przypadku zaistnienia pożaru czy innego zdarzenia niebezpiecznego, jak również operacyjną – mającą zastosowanie dla jednostek interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego pozwoli kierującemu działaniami ratowniczymi na szybkie zapoznanie się z charakterystyką obiektu, a tym samym sprawi, że będzie mógł szybciej i skuteczniej przeprowadzić akcję. IBO to więc podstawowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, w związku z czym może pojawić się pytanie – czy obiekt, w którym dokonano zmiany sposobu użytkowania, powinien posiadać nową instrukcję przeciwpożarową? Nie ma takiego wymogu. Konieczna jest jednak regularna aktualizacja instrukcji.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe a aktualizacja

Aby Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z powodzeniem mogła pełnić swoją funkcję, wymagana jest regularna jej aktualizacja. Wymóg ten nałożony jest na wszystkie obiekty, w których znajdują się takie instrukcje i wcale nie musi być związany z dokonanymi zmianami. Aktualizacja wymagana jest bowiem co najmniej raz na dwa lata także w przypadkach, w których warunki ochrony przeciwpożarowej nie uległy żadnej zmianie.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

W takiej sytuacji należy po prostu umieścić wzmiankę mówiącą o tym, że instrukcję przeglądano i porównano ze stanem faktycznym ochrony przeciwpożarowej, a aktualizacja instrukcji nie jest konieczna. Pod takim zapisem podpisy składają osoby dokonujące analizy instrukcji. Najlepiej gdy są to te same osoby, które instrukcję sporządzały, bo będą w stanie najlepiej określić, jakie zmiany zostały dokonane w obiekcie i czy zmiany te zostały uwzględnione przez instrukcję.

Istotne zmiany – wymóg aktualizacji

Oprócz okresowej aktualizacji wymagana jest ona przede wszystkim w przypadku wprowadzenia zmian w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Do takich zmian może należeć między innymi rozbudowa obiektu, rozszerzenie parku maszynowego, jak również dokonanie zmian przeznaczenia, czyli funkcji użytkowych określonych pomieszczeń. Instrukcje powinny być zatwierdzone przez właściciela zakładu albo osobę kierującą daną jednostką, a więc przez dyrektora czy prezesa. Po wprowadzeniu zmian właściciel lub zarządca powinien także wydać stosowne zarządzenie, zgodnie z którym z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego będą musieli zapoznać się wszyscy pracownicy, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo w danym obiekcie nawet po wprowadzeniu istotnych zmian.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *